Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Niespodziewany błąd wykonania.
Niespodziewany błąd wykonania.
Informacje dla Klienta w sprawie oświadczenia FATCA

Uzupełnienie Oświadczenia o Statusie FATCA wynika z podpisanej przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej oraz USA wzajemnej umowy o poprawie wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wymagane jest w celu ustalenia, czy Posiadacz jest rezydentem podatkowym USA. Na podstawie ww. umowy salda rachunków klienta, będącego pasywnym podmiotem niefinansowym, posiadającym co najmniej jednego amerykańskiego beneficjenta rzeczywistego, przekazywane będą przez neoBANK za pośrednictwem Ministerstwa Finansów RP do Internal Revenue Service.

W przypadku, gdy neoBANK działając zgodnie z umową międzyrządową w sprawie FATCA, ustali konieczność uzyskania dodatkowego potwierdzenia rezydencji podatkowej klienta, neoBANK zwróci się niezwłocznie w formie pisemnej z prośbą o uzupełnienie wymaganych dokumentów. W korespondencji skierowanej do klienta znajdować się będzie oznaczenie wymaganych do przedstawienia dokumentów, możliwe sposoby oraz termin ich dostarczenia, nie późniejszy jednak niż 60 dni od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. W sytuacji braku przedstawienia przez klienta wymaganych dokumentów w oznaczonym czasie neoBANK uzna, że klient jest amerykańskim rezydentem podatkowym.

W przypadku, gdy klient jest pasywnym podmiotem niefinansowym, posiadającym co najmniej jednego amerykańskiego beneficjenta rzeczywistego i nie uzupełnił numeru/-ów TIN amerykańskiego beneficjenta rzeczywistego w niniejszym Oświadczeniu, może uzupełnić numer/-y TIN w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia w dowolnej Placówce neoBANKU lub przesyłając uzupełniony formularz Oświadczenia o uzupełnieniu Numeru TIN na adres: neoBANK, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań. Wzór oświadczenia dostępny jest w placówkach oraz na stronach internetowych neoBANKU: online.neobank.pl oraz www.neobank.pl (zakładka "Obowiązki FATCA").

W przypadku, gdy klient jest raportującą instytucją finansową i nie uzupełnił numeru GIIN w niniejszym Oświadczeniu, może uzupełnić numer GIIN w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia w dowolnej Placówce neoBANKU lub przesyłając uzupełniony formularz Oświadczenia o uzupełnieniu Numeru GIIN na adres: neoBANK, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań. Wzór oświadczenia dostępny jest w placówkach oraz na stronach internetowych neoBANKU: online.neobank.pl oraz www.neobank.pl (zakładka "Obowiązki FATCA").

Definicje kategorii instytucji dla celów FATCA:

1. Instytucja finansowa

Poprzez instytucje finansowe rozumie się: Banki lub inne podmioty przyjmujące depozyty w toku działalności bankowej lub podobnej działalności, Zakłady ubezpieczeń na życie, oferujące ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym Fundusze inwestycyjne, Podmioty przechowujące aktywa w imieniu innych podmiotów (np. domy maklerskie)

2. Aktywny podmiot niefinansowy

Podmioty uznawane za Aktywny podmiot niefinansowy to podmioty, których ponad 50% dochodów ma charakter inny niż dochody inwestycyjne. Dochodem o charakterze inwestycyjnym są dywidendy, odsetki, ekwiwalenty dywidend i odsetek, czynsze i opłaty licencyjne inne niż wynikające z aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej, zyski ze sprzedaży majątku generującego dochody o charakterze inwestycyjnym (np. zyski ze sprzedaży akcji), zyski z transakcji na instrumentach pochodnych, zyski z tytułu różnic kursowych oraz kwoty uzyskane na podstawie umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym.
Aktywnym podmiotem niefinansowym jest także podmiot notowany na giełdzie lub powiązany z takim podmiotem (50% udziałów lub akcji w Posiadaczu rachunku jest bezpośrednio bądź pośrednio posiadanych przez podmiot notowany na giełdzie, Posiadacz rachunku posiada bezpośrednio lub pośrednio 50% udziałów lub akcji w podmiocie notowanym na giełdzie lub jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio 50% udziałów lub akcji zarówno w Posiadaczu rachunku, jak i w podmiocie notowanym na giełdzie).
Aktywnym podmiotem niefinansowym jest także podmiot o charakterze non-profit, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.

3. Pasywny podmiot niefinansowy

Podmioty uznawane za Pasywne podmioty niefinansowe to podmioty, których ponad 50% dochodów ma charakter inwestycyjny i jednocześnie, które nie są notowane na giełdzie lub nie są powiązane z podmiotem notowanym na giełdzie, jak również nie są podmiotami o charakterze non-profit.

4. Definicje właściwe dla instytucji finansowych

- Raportująca instytucja finansowa / uczestnicząca instytucja finansowa: Instytucja Finansowa zarejestrowana na Portalu Internal Revenue Service (IRS - amerykański urząd podatkowy), która pochodzi z kraju, który podpisał umowę o implementacji regulacji FATCA (tzw. IGA) ze Stanami Zjednoczonymi lub która bezpośrednio podpisała umowę cywilnoprawną z IRS.
- Współpracująca instytucja finansowa: Instytucja Finansowa zwolniona z wymogów FATCA, w tym lokalne banki, instytucje finansowe z lokalną bazą klientów, czy instytucje finansowe oferujące jedynie rachunki o niskiej wartości. Szczegółowe warunki zwolnienia instytucji finansowych z regulacji FATCA określa Załącznik nr II do IGA.
- Nieuczestnicząca instytucja finansowa: Instytucja Finansowa inna niż wymienione powyżej (niezgodna z FATCA).


Wyżej wskazane definicje mają charakter uproszczony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie statusu Posiadacza rachunku dla celów FATCA należy zapoznać się z definicjami szczegółowymi, zawartymi w umowie międzynarodowej zawartej pomiędzy rządami Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. Poz. 686).
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt