Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
Zmiany Regulaminów
Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych

neoBANK informuje, że od dnia 9 października 2016 r. w życie wchodzą zapisy nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych.

Zmiany w Regulaminie mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r., poz. 996 z późn. zm.). Ponadto do Regulaminu wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

Zmiany obejmują:
 • zapisy dotyczące gwarancji neoBANKU,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących cech Lokaty,
 • zapisy dotyczące zamknięcia Lokaty,
 • doprecyzowanie zapisów w zakresie doręczeń.

Tekst jednolity Regulaminów:

- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych od 09.10.2016 r.


Zmiana Regulaminu wiąże Posiadacza, jeżeli w ciągu 14 (czternastu) Dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o zmianach Regulaminu za pośrednictwem neoBANK24 lub wysłania przez neoBANK na piśmie informacji o zmianach Regulaminu na adres korespondencyjny Posiadacza, Posiadacz nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany. Złożenie przez Posiadacza oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany Regulaminu, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza w terminie 14 (czternastu) Dni Kalendarzowych od dnia złożenia tego oświadczenia neoBANKOWI. Posiadacz jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmiany w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

neoBANK informuje, że od dnia 9 października 2016 r. w życie wchodzą zapisy nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Zmiany w Regulaminie mają przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r., poz. 996 z późn. zm.). Ponadto do Regulaminu wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym.

Zmiany obejmują:
 • zapisy dotyczące gwarancji neoBANKU,
 • dodanie zapisów o środkach wolnych od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących cech Lokaty,
 • zapisy w zakresie odnawialności Lokaty, w tym wprowadzenie nowych postanowień dotyczących maksymalnej liczby odnowień Lokaty odnawialnej,
 • zapisy w zakresie dokonywania wypłat środków zgromadzonych na Lokacie,
 • doprecyzowanie zapisów w zakresie naliczania odsetek w przypadku rozwiązania Umowy przez Posiadacza w trybie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 • zapisy dotyczące kolejności wypłat środków pieniężnych nienależących do spadku po zmarłym Posiadaczu,
 • zapisy w zakresie następstw rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.

Tekst jednolity Regulaminów:
- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych od 09.10.2016 r.


Zmiana Regulaminu wiąże Posiadacza, jeżeli Posiadacz nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia doręczenia proponowanych zmian, zgodnie z ust. 4. Złożenie przez Posiadacza oświadczenia o odmowie przyjęcia zmiany Regulaminu, powoduje rozwiązanie Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Posiadacza dodatkowych opłat. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmiany Posiadacz składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Posiadaczowi przysługuje ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w okresie od dnia doręczenia proponowanych zmian do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Posiadacza dodatkowych opłat.
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.