Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
energoLOKATA
WYSOKI PROCENT
6,90%
oprocentowanie
2 m-ce
okres
10 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem
bankowości elektronicznej neoBANK24

dla nowych Klientów
otwierających
Konto osobiste neoKONTO przez Internet
neoBANK PRZEDSTAWIA
Lokaty oferowane przez Bank Nowy S.A.
NOWYdepozyt
WYSOKI PROCENT
8,40%
1 miesiąc
do 10 tys. zł
Informacja przedstawiona w ramach prowadzonej współpracy z Bankiem Nowym S.A.
Baner przekierowuje do Oddziału onLiNE Banku Nowego S.A.


Bank Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000823132, REGON 385287279, NIP 7010964507, Kapitał zakładowy 64.000.000 zł, w całości wpłacony.
Oprocentowanie
6,90%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
2 miesiące
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
10 tys. zł
Odnawialność[
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna neoBANK24
Inne
Inne
dla Nowych Klientów otwierających neoKONTO

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2023 r.

> skorzystać z lokaty dla nowych Klientów może wyłącznie osoba fizyczna, która złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego neoKONTO za pośrednictwem formularza na stronach internetowych neoBANKU, niebędąca dotychczas Klientem neoBANKU (szczegóły w Tabeli depozytowej)

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej neoBANK24

> gwarancja dostępności oferty lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego neoKONTO, o którym mowa w ust. 1 lit. c, przez okres kolejnych 5 dni roboczych od daty złożenia tego wniosku.

> możliwość założenia jednej lokaty na kwotę do 10 tys. zł

> zabezpieczenie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> energoLOKATA WYSOKI PROCENT ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w neoBANKU dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 2 miesięcznego okresu przechowywania wkładu i stałej stopie procentowej.

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia przez Posiadacza dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa


> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

> Skorzystać z energoLOKATY WYSOKI PROCENT nie mogą osoby,
a) które na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz
b) które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz
c) które wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.
d) nie wyraziły zgody na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany w Banku adres e-mail zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn.zm), w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności na dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową.
e) nie wyraziły zgody, na wywołanie skutku doręczenia dla wprowadzonej korespondencji w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego, poprzez jego nadanie na wskazany w Banku adres e-mail, również w przypadku otrzymania przez Bank informacji z systemu teleinformatycznego o niedoręczeniu korespondencji w postaci elektronicznej z uwagi na nieistnienie wskazanego adresu e-mail lub brak możliwości umieszczenia korespondencji elektronicznej na serwerze odbiorczym, w szczególności z uwagi na zapełnienie całej przestrzeni dyskowej dla poczty przychodzącej, jaką zapewnił dostawca usługi poczty elektronicznej.


Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Konto osobiste neoKONTO oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej neoBANK24.
Nie jesteś Klientem Banku?
Jesteś Klientem Banku?
1
Złóż wniosek
Kliknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Konta osobistego neoKONTO. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w neoBANKU. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej neoBANK24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NEOBANK24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.