Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|

Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu zwany dalej również "neoBANKIEM" jest podmiotem objętym systemem gwarantowania środków pieniężnych.

Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych w neoBANKU.

 1. Gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) objęte są środki pieniężne zgromadzone na wszystkich imiennych rachunkach bankowych Posiadacza (np. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych). Gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez neoBANK (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności neoBANKU i ustanowieniu Zarządu Komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości. Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji.
 2. Kwota depozytu jest gwarantowana w całości jeśli nie przekracza równowartości w złotych kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) euro.
 3. Środki pieniężne zgromadzone w neoBANKU niezależnie od tego na ilu rachunkach Posiadacz je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz lokatę terminową) są traktowane jako jeden depozyt.
 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) system gwarancyjny BFG w wysokości równowartości w złotych kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) euro obejmuje środki pieniężne każdego współposiadacza rachunku.
 5. Ochronie podlegają imienne depozyty:
  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych,
  3. jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  4. szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
  1. Skarbu Państwa,
  2. banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z zm.),
  3. spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94),
  4. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392, ze zm.),
  5. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, ze zm.),
  6. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 989, ze zm. ),
  7. kas, Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 ),
  8. osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
  9. członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
  10. dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.
 7. Gwarancjami BFG nie są objęte również produkty, w przypadku, których neoBANK jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: polisy ubezpieczeniowe czy jednostki funduszy inwestycyjnych.
 8. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dzielone są pomiędzy współposiadaczy w równych częściach, od których obliczana jest wartość gwarancji przysługującej każdemu ze współposiadaczy.
 9. Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej. Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.
  Na liście banków objętych obowiązkowym systemem gwarantowania neoBANK widnieje pod nazwą właściwą "Wielkopolski Bank Spółdzielczy".
 10. Kwota, o której mowa w pkt. 2, podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
 11. Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w ciągu 20 Dni roboczych liczonych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o ile nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające BFG wypłatę środków w tym terminie.
 12. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 (pięciu) lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
 13. Powyższe informacje oraz informacje o sytuacji ekonomicznej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu są umieszczone na stronie internetowej neoBANKU w zakładce "O Banku".
Pozostałe informacje na temat zasad gwarantowania depozytów znajdują się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.
Na liście banków objętych obowiązkowym systemem gwarantowania neoBANK widnieje pod nazwą właściwą "Wielkopolski Bank Spółdzielczy".
Kontakt
infolinia
+48 618 512 551
sms
+48 661 002 211

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej